L’acumulació de les accions de divorci i divisió del patrimoni familiar ha estat una qüestió controvertida a Catalunya arrel de la sentència del Tribubal Constitucional de 16/02/2012 que declarava inconstitucional l’article 43 del Codi de Familia que, fins que va ser derogat i substituit pel 232-12 del CCC, era la base legal que permetia aquesta acumulació als processos que es tramitaven a la nostra CCAA.

La controvèrsia i els dubtes que va originar aquesta resolució, quant a si la inconstitucionalitat de l’article 43 es feia extensible o no a l’actual 232-12 CCC, és aigua passada.

La recent Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils introdueix una nova regla a l’apartat 3er de l’article 438 de la LEC que  permet acumular als procediments de divorci i separació, la acció de divisió del patrimoni comú dels cónyuges.