El Consejo Fiscal ha demanat, al seu informe emès per al projecte de registres administratius que serveixen de recolzament a l’Administració de Justícia, que s’incloguin les faltes als registres de penats, on fins el moment només tenen accès les condemnes relatives a delictes.

La petició es basa en la necessitat de tenir constància de la comissió d’aquest tipus d’infraccions de cara a valorar l’habitualitat d’aquestes conductes en els infractors, cosa que permetria elevar la infracció a delicte, en alguns casos.

Aixó vol dir, que d’aprovar-se aquesta mesura, condemnes com les habudes en assumptes relacionats amb accidents de circulació, disputes veïnals, incompliments del règim de visites, furts etc que fins ara no accedeixen al resgistre de penats, hi accediran.