El passat 15/12/2011 es publicà al DOGC el Decret 414/2011, de 13 de desembre de 2011, que aprova el Reglament de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya.

Aquest text desplega alguns aspectes de la Llei 19/2010 (modificada per la Llei 3/2011) com són les reduccions aplicables per causa de mort, la concurrència de successions i el règim d’aplicació de la reducció per imposició decennal, els ajornaments i fraccionaments i els terminis de resolució dels procediments de gestió tributària.

Podeu consultar el text complert a l’enllaç: http://www.gencat.cat/diari/6025s.htm#1_33000