La Sala Primera del Tribunal Suprem ha estimat un recurs de casació en matèria de Dret de Familia posant fi a una controvèrsia jurídica sobre la que existia jurisprudència contradictòria de les Audiències Provincials: l’atribució de l’ús d’habitatges o locals diferents de l’habitual als procediments de divorci.

La Sala entén, com ja ho feia la majoria de les Audiencies Provincials, que aquesta atribució no és possible. Als seus arguments atén, entre altres motius, a la interpretació literal del Codi Civil (artícles 91 i 96) i de la Llei d’Enjuiciament Civil (artícle 774.4) i fija com a doctrina jurisprudencial que no poden atribuir-se habitatges o locales diferents del que constitueix l’habitual als procediments matrimonials tramitats sense el mutu acord dels cónjuges.