El recent aprovat  Reial Decret-llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis pretén impulsar l’activitat comercial minorista i d’alguns serveis tot eliminant càrregues administratives com la tramitació de licències municipals d’activitat,  d’instal.lacions i obres.

Així doncs, a partir d’ara, no caldrà demanar llicència per l’inici de totes aquelles activitats incloses a l’àmbit del Reial Decret com tampoc  per als canvis de titularitat  o la realització d’obres d’acondicionament del local on es pretèn duur a terme l’activitat (sempre que no requereixin la redacció d’un projecte d’obra conforme a la L.O.E.)

Enlloc de la llicència, els consistoris podràn demanar la declaració responsable relativa al compliment de les previsions legals previstes ala normativa escaient, sense més tràmit.