En els últims anys, les entitats financeres han comercialitzat, entre les petites i mitjanes empreses, un producte derivat conegut com permuta financera o swap. La caiguda dels tipus d’interès durant l’ultim any ha provocat que moltes d’aquestes empreses no poden seguir pagant un tipus d’interès substancialment més elevat que el vigent en el mercat en l’actualitat, sobretot, si tenim en compte que la cancel·lació d’aquests productes comporta, en molts casos, un cost molt elevat per a les empreses.

Existeixen diversos pronunciaments dels organismes supervisors de les entitats financeres, com és el cas del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i els mateixos Jutjats i Tribunals, en el sentit de declarar que els swaps no es van comercialitzar correctament i que es va vulnerar la legislació vigent, circumstàncies que poden determinar la nul·litat dels contractes.

Veure les sentències més recents