El Govern estatal ha publicat aquest dissabte, amb entrada en vigor el diumenge, una modificació de la Llei de Taxes (Reial decret 10/2012) mitjançant la qual introdueix una exempció subjectiva de la taxa judicial PER A TOTES LES PERSONES FÍSIQUES, que queden per tant exemptes de taxa alguna, atès que les taxes catalanes tampoc els afectaven.

CAPÍTOL III

Mesures en l’àmbit de l’Administració de Justícia

Article 11. Modificació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

La Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, queda modificada com segueix:

Un. Es modifica l’article 4, que queda redactat com segueix:

«Article 4. Exempcions de la taxa.

  1. Les exempcions objectives de la taxa estan constituïdes per:
  1. La interposició de demanda i la presentació d’ulteriors recursos quan es tracti dels procediments especialment establerts per a la protecció dels drets fonamentals i llibertats públiques, així com contra l’actuació de l’Administració electoral.
  2. La sol·licitud de concurs voluntari pel deutor.
  3. La presentació de petició inicial del procediment monitori i la demanda de judici verbal en reclamació de quantitat quan la quantia de les mateixes no superi dues mil euros. No s’aplicarà aquesta exempció quan en aquests procediments la pretensió exercitada es fon en un document que tingui el caràcter de títol executiu extrajudicial de conformitat amb el que es disposa en l’article 517 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.
  4. La interposició de recursos contenciós-administratius quan es recorri en casos de silenci administratiu negatiu o inactivitat de l’Administració.
  5. La interposició de la demanda d’execució de “laudos” dictats per les Juntes Arbitrals de Consum.
  6. Les accions que, en interès de la massa del concurs i prèvia autorització del Jutge del Mercantil, s’interposin pels administradors concursals.
  7. Els procediments de divisió judicial de patrimonis, excepte en els supòsits en què es formuli oposició o se susciti controvèrsia sobre la inclusió o exclusió de béns, reportant la taxa pel judici verbal i per la quantia que es discuteixi o la derivada de la impugnació del quadern particional a càrrec de l’opositor, i si tots dos s’oposessin a càrrec de cadascun per la seva respectiva quantia.

Des del punt de vista subjectiu, estan, en tot cas, exempts d’aquesta taxa

a) Les persones físiques.

b) Les persones jurídiques a les quals se’ls hagi reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta, acreditant que compleixen els requisits per a això d’acord amb la seva normativa reguladora.

c) El Ministeri Fiscal.

d) L’Administració General de l’Estat, les de les Comunitats Autònomes, les entitats locals i els organismes públics dependents de totes elles.

e) Les Corts Generals i les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.»

Dos. Se suprimeix el paràgraf segon de l’apartat 2 l’article 6.

Tres. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2, que queda redactat com segueix, i se suprimeix l’apartat 3 de l’article 7:

«2. Haurà de satisfer-se, a més, la quantitat que resulti d’aplicar a la base imposable determinada conformement al que es disposa en l’article anterior, el tipus de gravamen que correspongui, segons la següent escala.»

Quatre. S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat primer de l’article 8, que queda redactat com segueix: «No obstant això, no hauran de presentar autoliquidació els subjectes als quals es refereix l’apartat 2 de l’article 4.»