La Direcció general dels Registres i Notariat ha vingut, a través de diverses resolucions, a asseure la doctrina mercantil referida a la retribució dels administradors. Els principals punts que han de ser considerats a l’hora de fixar la retribució són els següents:

  • Si el càrrec d’administrador és retribuït, la retribució ha de fixar-se en els estatuts. En cas de no fixar-la, s’entendrà que l’acompliment d’aquest càrrec és gratuït.
  • Els estatuts han de determinar el sistema de retribució, podent fer-ho bé, mitjançant la fixació d’una quantia, o establint els criteris o sistemes per a la determinació de la quantia, sent l’òrgan competent, la junta general.
  • Els sistemes generalment admesos per retribuir als administradors tant per la Llei com per la doctrina i jurisprudència són; participació en els guanys de la societat, lliurament d’accions, dietes per assistències a consells d’administració o comissions, així com retribució en espècie.
  • Es permet l’aplicació d’una clàusula amb una combinació de dos o més sistemes retributius amb caràcter cumulatiu sempre que s’utilitzi la conjunció “I”.