Des d’avui 19 de novembre entra en vigor la limitació de 2500 € en els pagaments en efectiu entre empreses i/o professionals
encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat.

L’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària
i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra
el frau. (BOE núm. 261, de 30 d’octubre de 2012) que avui entra en vigor porta com a principals novetats les següents:

1º.-No s’admeten els pagaments en efectiu de cap classe ( ja sigui en metàl·lic , xecs, etc… ) en operacions realitzades per empresaris o professionals per import igual o superior a 2.500 euros.

2º.-Per a cada operació es tindrà en compte la suma de tots els pagaments en què hagin pogut fraccionar-se.

3º.-De les operacions que no puguin pagar-se en efectiu (és a dir, totes les superiors a 2.500 euros ) hauran de conservar-se
els justificants de pagament durant cinc anys (per poder acreditar que no es va pagar en efectiu).

4º.-Aquesta limitació no és aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit