El Tribunal Suprem ha declarat la procedència de l’extinció de l’ús del domicili familiar als fills quan assoleixen  la majoria d’edat.

El cas que ha servit per a establir aquest criteri jurisprudencial era el d’un pare que demanava l’extinció de l’ús de què gaudien els seus fills que eren majors d’edat pero sense independència econòmica.

El Suprem considera que la seva decisió s’ajusta al previst al Codi Civil i la CE quan diu que: mentre que la protecció i assistència debuda als fills menors es incondicinal i deriva d’un mandat constitucional, no ocorre el mateix en el cas dels majors, llevat que llei expressament ho digui.

El que deixa clar la resolució dictada pel tribunal és que la pensió alimenticia no ha de seguir aquest mateix criteri,  és a dir que per a extinguirla caldrà esperar no només l’assoliment de la majoria d’edat sinó també la independencia economica dels fills.