El Govern de l’Estat ha anunciat una reforma del sistema judicial que permeteria casar-se  i divorciar-se de comú acord davant de federataris públics, com ara els notaris.

No obstant, com vulgui que les mesures de divorci relatives als menors (guarda, régim de visites, pensió d’aliments, atribució del domicili familiar, en el seu cas…), fins i tot les sorgides de pacte entre els progenitors, han d’ésser supervisades pel Ministeri Fiscal, hi ha hagut diversos colectius que ja han mostrat la seva disconformitat.

Tot plegat fa pensar que la reforma que podria veure la llum es referirà només a divorcis de comu acord quan no hi hagi fills al matrimoni. D’ésser així , els matrimonis amb descendència es veurien obligats a tramitar el divorci per la via judicial.