Fins l’aprovació del Reial Decret-Llei 5/2012 de 5 de març la mediació en assumptes civils i mercantils no tenia una regulació específica al nostre país.

La recent norma transposa una Directiva europea aprovada l’any 2008 basada en els principis de voluntarietat, imparcialitat, neutralitat i confidencialitat.

Amb la mediació es pretén agilitzar la tramitació dels procediments, abaratir-los i facilitar la consecució d’acords que es podran executar davant dels Tribunals si les parts ho desitgen (només caldrà elevar-lo a escriptura pública).