El proper any entra en vigor l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Neix amb la finalitat de refondre en un sol text normatiu les regles de transparencia i protecció dels clients (persones físiques) dels serveis bancaris i per a desenvolupar la figura del préstec responsable.

Entre d’altres, preveu les següents mesures:

1) Només podran cobrarse les despeses per serveis sol.licitats expressament pel client sempre que responguin a un servei efectivament prestat.

2) El client haurpa d’estar informat de les comisions o despeses aplicades prèvia la contractació del servei.

3) L’entitat bancària haurà de comunicar amb un mes d’antel.lació la variació del tipus d’interés i/o comisions quan aquesta sigui desfavorable al client.