El recent aprovat Reial Decret- llei 20/2012, de 13/07/2012, incorpora un paquet de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària que afecten el sistema impositiu i social en els següents termes:

Pel fa l’IVA, s’apujen els tipus impositius del 18% al 21% i del 8% al 10% amb efectes 01/09/2012.

Pel que fa l’IRPF, es suprimeix la compensació fiscal per deducció de l’habitatge habitual als contribuents que van adquirir abans del 20/01/06. S’eleven les retencions a professionals i les derivades del treball per raó de la impartició de cursos, seminaris, obres literaries … del 15% al 19% , amb efectes 01/09/2012.

Pel que l’IS, s’estableix un gravamen especial, fins el 30/11/2012, per a gravar les rendes procedents de l’estranger. Preveu l’extenció de la deducibilitat de despeses financeres a totes les empreses sense necessitat de pertànyer a un grup mercantil. Es modifica la determinació del pagament fraccionat, la determinació del qual es farà sobre la base del període impositiu transcorregut. Es limita la deducció d’actius intangibles de vida útil indefinida.

Quant a les reformes en l’àmbit social, destaquen:

La supressió de totes les bonificacions llevat les destinades a la contractació de discapcitats, joves, majors de 45 anys aturats de llarga durada i dones.

La prestació d’atur será del 50% de la base reguladora a partir del setè mes.

Els cobraments de salaris del FOGASA es limitaran al doble del SMI (incloent-hi pagues) amb un limit de 120 dies.

Les indemnitzacions es cobraran sobre la base de 20 dies per anys treballats amb un máxim d’un any.

Es suprimeixen subsidis per majors de 45 anys i limita l’accés a rendes actives d’inserció.