El Govern ha aprovat el Reial Decret-Llei 4/2012 pel que es determinen les obligacions d’informació i mecanismes necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament a proveidors de les entitats locals.

Aquesta normativa neix amb la doble finalitat de subministrar liquidesa a les empreses i recolzar financerament a les entitats locals que podràn satisfer els seus deutes mitjançant un finançament que encara està per determinar per part de la Comisió Delegada del Govern espanyol.

Podran acollir-se al mecanisme de finançament, els proveidors que tinguin obligacions pendents de pagament amb les entitats locals o organismes dependents d’aquestes sempre i quan es tracti de deutes vençuts, líquids, exigibles, anteriors a gener de 2012 i que es refereixi a contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic