El passat 6 de juliol de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
La reforma obeeix a l’augment dels impagaments i de la morositat, per part tant de les empreses privades com del sector públic, provocat per l’actual situació de crisi econòmica, que dificulta la supervivència de moltes petites i mitjanes empreses que funcionen amb gran dependència del crèdit a curt termini i amb moltes limitacions de tresoreria.
La Llei 15/2010, que s’aplica als contractes celebrats amb posterioritat a la seva entrada en vigor, és a dir, a partir de 7 de juliol de 2010, estableix com regla general que els pagaments entre empreses privades haurien de realitzar-se en un termini màxim de seixanta (60) dies a contar des de la recepció de la mercaderia o la prestació dels serveis, amb independència de la data de factura, salvo per a productes d’alimentació frescos i peribles que serà com a màxim de trenta (30) dies. No obstant això l’anterior, la pròpia Llei 15/2010 recull un sistema progressiu d’aplicació del termini màxim general de pagament, per a tots aquells que vinguessin aplicant terminis superiors, de manera que fins a finals de l’any 2011, el termini màxim serà de vuitanta-cinc (85) dies; durant l’any 2012, de setanta-cinc (75) dies; i a partir del 1 de gener de 2013, de seixanta (60) dies. Tot acord entre les parts per a ampliar els terminis anteriors serà nul. Així mateix, la Llei 15/2010 estableix l’obligació de les empreses de donar informació sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la Memòria dels seus Comptes Anuals.
Per altra banda, la Llei 15/2010 modifica la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, simplificant el procediment de reclamació enfront de l’Administració en cas de morositat i reduint a un màxim de trenta (30) dies el termini de pagament de l’Administració, que així mateix s’aplicarà progressivament, de manera que fins a finals de l’any 2010, el termini màxim serà de cinquanta-cinc (55) dies; durant l’any 2011, de cinquanta (50) dies; durant l’any 2012, de quaranta (40) dies; i a partir del 1 de gener de 2013, de trenta (30) dies.