La nova Llei 36/2011, reguladora de la Jurisdicció Social, en vigor des del passat mes de desembre, incorpora un nou procediment, el monitori, per a reclamar deutes derivats de salaris, indemnitzacions, quitançes i qualsevol concepte derivat de la relació laboral.

Aquest procediment, que ja existía a la Jurisdicció Civil, hauria de permetre l’agilització de les reclamacions de quantitat a la via social mitjançant una petició que l’interessat ha d’adreçar al Jutjat i de la que es donarà coneixement a l’empresa i al FOGASA durant 10 dies. Transcorregut aquest termini sense que l’empresa hagi pagat el deute, ni s’hagi oposat a la reclamació, el treballador podrà demanar l’execució judicial del deute contra l’empresa i el FOGASA.

Cal tenir en compte que, previa la petició inicial de procediment monitori, cal intentar la conciliació administrativa i que aquest procediment només podrà instar-se respecte de deutes inferiors a 6.000€.