La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute social i lloguer social, va adaptar el procés d’execució hipotecària a la doctrina de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013 (cas Aziz). Per aixó es modifica l’article 695.1 LEC per afegir com a causa d’oposició a l’execució hipotecària l’al·legació del carácter abusiu d’una clàusula contractual que constitueixi el fonament de l’execució o que hagués determinat la quantitat exigible.