El divendres dia 27 de febrer, el Govern va aprovar en Consell de Ministres determinades mesures anunciades al previ debat de la Nació.

Mesures que han estat recollides en el RD-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, publicat en el BOE del 28 de febrer.

En aquest resum ens centrarem en les mesures del Capítol II relatives al foment de l’ocupació en l’àmbit de la Seguretat Social, que són dues:

1.- Mínim exempt de cotització per afavorir la creació d’ocupació indefinida (art. 8 R. D. Llei 1/2015)

S’estableix un nou incentiu a la contractació indefinida, de caràcter progressiu:

1.- Contractació a temps complet: quedaran exempts de la cotització empresarial els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes, aplicant-se el tipus vigent a la resta de la base.

2.- Contractació a temps parcial: i la jornada de treball d’almenys el 50% de la d’un treballador a temps complet comparable, aquests 500 euros es reduiran proporcionalment.

Aplicable: Durant un període de 24 mesos, comptats a partir de la data d’efectes del contracte.

Ara bé, durant els 12 mesos següents a aquests 24, les empreses que en celebrar el contracte comptin amb menys de 10 treballadors, tindran dret a mantenir l’exempció de cotització pels primers 250 euros de la base de cotització (o quantia proporcional si el contracte és a temps parcial).

Per a: Contractes indefinits celebrats per escrit entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

Requisits que han d’acomplir les empreses per beneficiar-se de l’incentiu,

– Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant a la data de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació del benefici.

– No haver extingit contractes de treball en els sis mesos anteriors, per causes objectives, per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret.

– Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

– Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des-de la data d’efectes del contracte, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguida.

L’incompliment d’aquest requisit dóna lloc al fet que la bonificació quedi sense efecte i al seu reintegrament, en diferents percentatges segons el temps transcorregut.

– No haver estat excloses de l’accés als beneficis dels programes d’ocupació.

El benefici s’aplica també a els qui s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives que hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri, així com a els qui s’incorporin com a socis treballadors de les societats laborals.

Casos en els quals no s’aplica:

No s’aplica a les relacions laborals especials; a la contractació del cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari o d’els qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs d’adreça o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims; a la contractació de treballadors l’activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol sistema especial del Règim General; a la contractació de treballadors contractats abans en altres empreses del mateix grup, etc.

Aquest benefici és incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització, amb les següents excepcions: – Si el contracte indefinit es formalitza amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, serà compatible amb la bonificació establerta en l’article 107 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

– Si el contracte indefinit es formalitza amb persones beneficiàries del Programa d’Activació per a l’Ocupació, serà compatible amb l’ajuda econòmica d’acompanyament que percebin, en els termes previstos en l’article 8 del Reial decret-llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d’Activació per a l’Ocupació.

2.- Bonificació a treballadors autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació (art. 9 R. D. Llei 1/2015)

Aquesta nova bonificació als treballadors per compte propi o autònoms s’articula mitjançant un nou article 30 que s’afegeix a la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

Consisteix en una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s’aculli a aquesta mesura el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el citat Règim Especial, en algun d’aquests casos:

– Cuidar de menors de 7 anys al seu càrrec.

– Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

El treballador autònom, ha de complir dos requisits:

– Romandre en alta en aquest Règim Especial no només durant el gaudi de la bonificació sinó també durant els sis mesos següents al venciment del termini d’aquest gaudi.

– Contractar a un treballador per compte d’altri, a temps complet o parcial, i mantenir-ho durant tot el període del seu gaudi. A tenir en compte:

  • Si s’extingeix la relació laboral i el treballador autònom contracta a un altre treballador per compte d’altri en el termini màxim de 30 dies, podrà beneficiar-se de la bonificació.
  • El contracte a temps parcial ha de ser almenys per una jornada del 50% de la d’un treballador a temps complet comparable i la bonificació serà del 50%.
  • No han de tenir treballadors assalariats a l’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa. Si incompleix els requisits indicats, el treballador autònom haurà de reintegrar la bonificació gaudida.

S’aplica durant:

Per un termini de fins a dotze mesos.

En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici del gaudiment de la bonificació.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/boe-a-2015-2109.pdf