El RDL 12/12, de 30 de març, introdueix noves mesures de caràcter fiscal dirigides a complementar les adoptades a finals de l’any 2011 per a contrarrestar el dèficit públic.

El més afectat per la nova regulació es l’Impost sobre Societats i les principals modificacions que l’afecten són:

1. Amb caràcter temporal, aplicable als exercicis 2012 i 2013, es limita la deducció del fons de comerç l’1%.

2. Amb la mateixa temporalitat,  es redueix el límit de deduccions i s’estableix un import mínim de pagament fraccionat per a Grans Empreses (amb una xifra de negocis de més de 20 millons).

3. S’elimina la llibertat d’amortització de forma indefinida.

4. S’introdueixen limitacions a la deducció de despeses financeres i s’estableix el caràcter de no deduïble d’aquells generats dins d’un grup mercantil.

5. Es modifica el règim d’exenció a la transmisió de participacions en entitats no residents.

Aquestes modificacions hanentrat en vigor al dia següent de la seva aprovació i publicació, és a dir, el 31/03/2012