El Parlament aprovà el passat 13/06/2012 la llei que modifica el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a persones jurídiques pel que fa a les fundacions.

La nova regulació pretén agilitzar la gestió de les fundacions, fomentar la seva creació i el control del Protectorat a través de mesures com són:

-Es modifica la dotació inicial necessària per a constituir-la de 60.000€ a 30.000€.

-Es permet que el càrrec de Secretari recaigui sobre una persona que no tingui la condició de patró.

-S’introdueix la figura de la declaració responsable del patró per algunes operacions de manera que se’ls podrà fer directament responsables.