El RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera implanta mesures de correcció del dèficit públic, d’entre les que destaquen les següents:

1) S’eleva al 21% el percentatge de pagaments i retencions a compte de l’IRPF  per guanys patrimonials, rendiments derivats del capital mobiliari, arrendaments, premis ..

2) S’eleva al 42% el percentatge de retenció a compte de l’IRPF dels administradors de societats.

3) La deducció per inversió a l’habitatge habitual es redueix al 7,5% del capital invertit.

4)S’estableix un gravamen addicional a la quota íntegra estatal de l’IRPF que oscil.larà entre el 0,75 i el 7%, en el cas de la base imposable general; i del 2 al 6%, per a la base imposable de l’estalvi.

5) Es prorroga l’aplicació del tipus reduit a l’Impost de Societat per empreses que contribueixin al manteniment o creació de treball.

6) Es prorroga per a tot l’exercici el tipus reduit del 4% d’IVA per a les transmissions d’habitatge previstes a l’art. 91.1.7 de la llei reguladora de l’impost.

7) Es suprimeix la renda bàsica d’emancipació.

8) Es prorroga el subsidi d’atur de 400€ fins el 15/08/2012.

Totes aquestes mesures han entrat en vigor l’01/01/2012.