Recentment s’ha aprovat el Reial decret llei 13/2011 pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012. Aquest impost havia estat bonificat al 100% al 2008 i ara es contempla de nou per als exercicis 2011 i 2012 exclusivament.

 

Les principals novetats són:

  • L’habitatge habitual estarà exempt fins a 300.000 euros. Aquesta xifra ha augmentat, ja que anteriorment l’exempció era de 150.253,03 euros.
  • L’import en què es redueix la base imposable s’incrementa fins als 700.000 euros. El que suposa multiplicar per 7 el límit anterior (prop de 108.000 euros).
  • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar o, encara que no es doni aquesta circumstància, si el valor dels seus béns i drets és superior a 2.000.000 euros.
  • No modificarà els trams de l’impost, que quedaran igual que com estan ara. És a dir, s’aplicarà un 0,2% per a una base liquidable de 162.123 euros, fins un 2,5% per als que superin 5.347.998 euros.

Amb efectes 1 de gener de 2013 torna a suprimir el gravamen al restablir-se la bonificació del 100% sobre la quota íntegra.

S’estima que afectarà, al final, a 160.000 contribuents.