El Reial Decret 9/2012 aprovat el 16 de març, modifica el marc normatiu relatiu a fusions i escisions de les societats de capital (LSC) amb la finalitat de facilitar les operacions societàries, abaratir-ne els costos i potenciar l’ús dels mitjans electrònics.

En molts casos, els acords de fusió i escisió no requeriran l’informe dels administradors i d’experts independents que fins ara s’exigia, es podran anunciar a la web corporativa de la societat i es publicaran de forma gratuita a la web del Butletí Oficial del Registre Mercantil.

Aquesta simplificació repercutirà en a favor d’un estalvi econòmic i de temps en les operacions que puguin acollir-se a la nova regulació.