Procediments por delictes de defraudació i altres delictes contra el patrimoni

 • Apropiacions indegudes
 • Estafa

Procediments per delictes de insolvència punible

 • Aixecament de béns
 • Procediments concursals punibles

Procediments per delictes societaris

 • Acords abusius e infracció dels drets polítics dels socis
 • Administració fraudulenta
 • Delictes comptables

Procediments per delictes contra la Agència Tributària i la Seguritat Social

 • En relació amb els procediments administratius que puguin fer referència als mateixos fets

Procediments per delictes contra els drets dels treballadors

 • En relació amb els procediments sancionadors de naturalesa laboral, especialment en procediments per homicidi o lesions imprudents, directament relacionats amb la seguritat en el treball
 • Imposició de condicions laborales perjudicils, restricció dels drets laborals, trafic il·legal de mà d’obra i immigració clandestina i mobbing

Procediments per delictes relatius a l’ordenació del territori i protecció del medi ambient

 • En processos iniciats per denúncies

Procediments per delictes relatius a la propietat intelectual e industrial

 • Delinqüència informàtica i relacionada amb Internet
 • Infracció de drets d’auctor, de marca, de patents, etc.

Procediments per delictes relatius al mercat i als consumidors

 • Delicte publicitari i alteració maliciosa de preus
 • Informació privilegiada
 • Manipulació d’aparells
 • Secret empresarial

Altres procediments

 • Delictes contra l’Administració Pública i l’Administració de Justícia
 • Delictes d’intrusisme professional

Grade Miners offers an extensive range of online writing services. It’s safe to know the security of your data and receive 24 hour support. This service is available https://www.reddit.com/r/EssayServicesReviewer/comments/w8l6w1/pros_and_cons_of_using_academic_writing_services/ for free for students. However, schools have to buy a membership to use the service. Students can also get a reduced membership.