El Departament de Dret Processal i Dret Civil assessora en tota classe de processos en matèries civils i mercantils, en totes les seves instàncies i institucions:

Accions de responsabilitat

 • Contractual i extracontractual
 • Responsabilitat del producte
 • Responsabilitat professional

Conflictes derivats de contractes d’obra i dret de la construcció

Conflictes societaris

 • Impugnació d’acords socials
 • Accions de responsabilitat contra els administradors
 • Accions de competència deslleial

Conflictes sobre contractes civils i mercantils

 • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat horitzontal
 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes
 • Procediments sobre resolució i rescissió de contractes

Processos sobre drets fonamentals i de la personalitat

 • Drets fonamentals, davant la jurisdicció ordinària o del TC
 • Infracció dels drets d’honor, intimitat i la pròpia imatge

Processos en matèria de dret de successions, família

 • Testamentària
 • Qüestions de família, separació i divorci
 • Incapacitacions

Processos d’execució

 • Execució de garanties reals i personals
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials
 • Lletres de canvi, xecs i pagarés
 • Laudes arbitrals
 • Procediments monitoris i mesures cautelars
 • Execució de sentències i laudes internacionals