Ajudes públiques, sancions i responsabilitat patrimonial

 • Atorgament de subvencions
 • Procediments de liquidació
 • Procediments de reintegrament
 • Procediments de inspecció
 • Procediments sancionadors
 • Procediments de responsabilitat patrimonial

Béns públics i expropiacions

 • Aigües, mines, costes i ports
 • Altres béns publics i patrimonils
 • Procediments expropiatoris
 • Justpreu
 • Reversió

Contractació pública, infraestructures i equipaments

 • Procediments de contractació
 • Recursos administratius i contencioso-administratius
 • Concessions d’obres públiques i altres fòrmules de promoció de infraestructures públiques. Fòrmules de financiació
 • Contractació d’entitats del sector públic

Procediment Contenciós-Administratiu i Constitucional

 • Procediments contenciosos-administratius en primera instància
 • Recursos de apel·lació i cassació
 • Mesures cautelars
 • Recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional

Dret administratiu Especial

 • Energia
 • Telecomunicacions
 • Urbanisme
 • Protecció de dades
 • Aspectes administratius del transport
 • Altres sectors regulats: aspectes administratius de la regulació dels mercats de valors i crèdit