L’urbanisme requereix, més que altres branques del dret, de veritables especialistes amb reconeguda experiència, atès que, a la pràctica, el dret urbanístic és molt singular, per la seva casuística, per la seva complexitat i per la relació amb les administracions.

Cal treballar en veritables equips multidisciplinars d’advocats, arquitectes, enginyers, topògrafs, arqueòlegs i tècnics de medi ambient. Complexlegal SLP col·lobora amb:

 • Francesc Albín i Collet, Arquitecte Municipal de diversos Ajuntaments de la provincia de Tarragona. Té àmplia experiència en planificació del territori
 • Rafael Cabré Vida, Enginyer Industrial. www.setenginyeria.com
 • Francesc Primé Vidiell, Enginyer de Medi Ambient. www.agro-3.com
 • Unió d’Enginyers Jover S.L. www.unionjover.com
 • Pere González Nebreda, Arquitecte i President de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya (AAEPFC). És especialista en valoracions i amb àmplia i reconeguda experiència com a pèrit judicial.

Jordi Lorente, és el nostre especialista en dret urbanístic. És un profesional amb molta experiència en aquest sector i amb una gran capacitat negociadora, molt necessària quan has de treballar amb l’Administració.

Planejament

Amb la col·laboració de Francesc Albín, expert en urbanisme i planificació del territorio, redactem, en col·laboració amb els tècnics municipals o de forma autònoma, les normes dels diversos instruments de planejament, tant d’iniciativa pública com privada:

 • Plans Generals d’Ordenació (POUM actuals)
 • Normes Subsidiàries
 • Programes d’Actuació Urbanística (PAUM)
 • Plans Especials
 • Plans Parcials
 • Plans de Millora Urbana

Formulem i defensem les al·legacions en la tramitació dels plans, normes i programes. Assessorem tant al particular com a l’Administració. Tenim àmplia experiència processal en la defensa dels interessos dels nostres clients davant els els jutjats contencioso-administratius.

Gestió

La gestió urbanística del planejament sol ser la part que dona més problemes perque executar el planejament, sovint xoca amb problemes sobrevinguts que requereixen d’amplis coneixements tècnics i, el que és més important, de l’experiència i capacitat per solventar-los.
Creem, assessorem i gestionem associacions de propietaris, de parcel·listes, juntes de compensació i de conservació o d’altres entitats urbanístiques col·laboradores.
Donem suport a empreses i particulars en tot tipus d’operacions urbanístiques. Col·laborem en la redacció i tramitació de projectes d’urbanització, negociant amb tots els agents i entitats que intervenen en l’urbanització. Negociem amb els contractistes i redactem els contractes d’execució de les obres d’urbanització.
Redactem projectes de reparcel·lació i calculem les aportacions i compensacions corresponents. Assessorem la negociació entre els particulars i l’Administració per tal de determinar les indemnitzacions i les compensacions econòmiques conseqüència dels processos de reparcel·lació, en qualsevol de les seves modalitats: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i expropiació.
Redactem convenis de col·laboració urbanística i formulem les auditories urbanístiques que preveu la normativa urbanística catalana, i valorem l’adeqüació o les mancances del planejament vigent, tot proposant les mesures i actuacions adients.
Jordi Lorente gestiona i assessora o ha gestionat i assessorat les següents:

 • Junta de Compensació Rials i Garrofers de Teià
 • Junta de Compensació Les Forques de Santa Coloma de Queralt
 • Junta de Compensació Mont-Barbat, de Maçanet de la Selva
 • Junta de Compensació UA-1 Sud d’Almeda de Cornellà de Llobregat
 • Junta de Compensació de l’Illa delimitada pels carrers de Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme de Barcelona (22@)
 • Junta de Compensació Les Planes de Cabra
 • Entitat Urbanística Col·laboradora Font dels Enamorats de Caldes de Montbui
 • Associació de Cooperació Ca N’Armengol de Corbera de Llobregat
 • Associació de Veïns de la Urbanització Font de l’Espardenyera de Terrassa
 • Urbanització La Servera de Corbera de Llobregat
 • Junta de Compensació Mas Llorens de Santa Coloma de Farners
 • Junta de Compensació Llevant 10 de El Masnou
 • Junta de Compensació UA 3 carrer Cervantes de Badalona

Assessorem i gestionem juntes de Compensació, Entitats Urbanístiques de Conservació, plans parcials, parcel·lacions, llicències urbanístiques, etc. i donem suport a empreses i particulars en tot tipus d’operacions urbanístiques.

Disciplina urbanística

L’Administració té moltes potestats i privilegis davant el particular, fet que provoca molts conflictes: ordres de suspensió d’obres i llicències, revisió de llicències, potestat sancionadora per infraccions urbanístiques, etc… Els nostres professionals, davant d’aquestes situacions, aporten als seus clients no només la seva àmplia experiència, sinó també la seva reconeguda capacitat negociadora per tal d’aconseguir sol·lucions pràctiques.

Tramitem autoritzacions i llicències urbanístiques, llicències d’activitat, legalització o obertura d’establiments i indústries. La nostra intervenció compren tant el procés d’atorgament com la denegació de les llicències i la seva defensa, si convé, davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Gestionem expedients de disciplina urbanística, recursos contra sancions, contra denegacions indegudes de llicències o contra la imposició de condicions abusives, vies de fet o d’altres irregularitats administratives.

Expropiació forçosa

L’execució per part de les Administracions Públiques d’obres d’infrastructura (carreteres, vies de ferrocarril, aeroports), o l’execució de les determinacions del planejament urbanístic (places i jardins, hospitals, escoles, etc.) obliga, en molts casos, a l’adquisició dels terrenys necessaris mitjançant l’expropiació forçosa.

Complexlegal ofereix un assessorament integral tant en el procediment d’aprovació dels projectes que legitimen l’expropiació forçosa, amb especial referència a la seva oportunitat i incidència ambiental, com en les actuacions expropiatòries pròpiament dites. En aquest sentit, treballem en estreta col·laboració amb l’arquitecte Pere González Nebreda en la  determinació dels béns i drets afectats, fixació del justipreu, conciliació i al·legacions, si s’escau, davant els Jurats d’Expropiació i la defensa dels nostres clients “davant la Jurisdicció contenciosa administrativa” en el supòsit d’ulterior impugnació de la indemnització fixada.

Jordi Lorente ha intervingut en molts processos expropiatoris, entre d’altres:

 • L’obertura de la Diagonal al seu pas pel Poble Nou de Barcelona
 • Les Casernes de Sant Andreu de Barcelona (Consorci de la Zona Franca)
 • Carrer Llívia de Barcelona (PRONOBA)