Procediments por delictes de defraudació i altres delictes contra el patrimoni

 • Apropiacions indegudes
 • Estafa

Procediments per delictes de insolvència punible

 • Aixecament de béns
 • Procediments concursals punibles

Procediments per delictes societaris

 • Acords abusius e infracció dels drets polítics dels socis
 • Administració fraudulenta
 • Delictes comptables

Procediments per delictes contra la Agència Tributària i la Seguritat Social

 • En relació amb els procediments administratius que puguin fer referència als mateixos fets

Procediments per delictes contra els drets dels treballadors

 • En relació amb els procediments sancionadors de naturalesa laboral, especialment en procediments per homicidi o lesions imprudents, directament relacionats amb la seguritat en el treball
 • Imposició de condicions laborales perjudicils, restricció dels drets laborals, trafic il·legal de mà d’obra i immigració clandestina i mobbing

Procediments per delictes relatius a l’ordenació del territori i protecció del medi ambient

 • En processos iniciats per denúncies

Procediments per delictes relatius a la propietat intelectual e industrial

 • Delinqüència informàtica i relacionada amb Internet
 • Infracció de drets d’auctor, de marca, de patents, etc.

Procediments per delictes relatius al mercat i als consumidors

 • Delicte publicitari i alteració maliciosa de preus
 • Informació privilegiada
 • Manipulació d’aparells
 • Secret empresarial

Altres procediments

 • Delictes contra l’Administració Pública i l’Administració de Justícia
 • Delictes d’intrusisme professional