CLÀUSULES SÒL: SISTEMA ALTERNATIU A LA VIA JUDICIAL

  El passat 21 de gener es va publicar al BOE, i va entrar en vigor, el Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.

  Aquest […]

  EL TJUE CONDEMNA ELS BANCS A RETORNAR ÍNTEGRAMENT LES CLÀUSULES SÒL

  El Tribunal de Justícia de la Unió Europea falla a favor de la retroactivitat de la devolució de les clàusules sòl i elimina així el límit temporal per a la restitució de les quantitats pagades […]

  Noves mesures relatives al Foment d’ocupació.

  El divendres dia 27 de febrer, el Govern va aprovar en Consell de Ministres determinades mesures anunciades al previ debat de la Nació.

  Mesures que han estat recollides en el RD-Llei 1/2015, de 27 de febrer, […]

  Exempció subjectiva de la taxa judicial PER A TOTES LES PERSONES FÍSIQUES.

  El Govern estatal ha publicat aquest dissabte, amb entrada en vigor el diumenge, una modificació de la Llei de Taxes (Reial decret 10/2012) mitjançant la qual introdueix una exempció subjectiva de la taxa judicial PER […]

  Aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus”

  La clàusula rebus sic stantibus segueix la tesi que tots els contractes estan subjectes a una clàusula, encara que aquesta no consti expressament, segons la qual tota relació contractual depèn de la concurrència de determinades […]

  Novetats de la REFORMA FISCAL de l’IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015

  En general, disminueix els TIPUS DE RETENCIÓ a aplicar, entre els exercicis 2015 i 2016.
  Endarreriments de rendiments del treball que correspongui imputar a exercicis anteriors. El percentatge de retenció i ingrés a compte serà del […]

  DRET A INDEMNITZACIÓ PER RETARD EN ELS VOLS

  Es freqüent, sobretot en període de vacances, la situació de trobar-nos davant de llargues esperes causades pel retard dels vols concertats amb una companyia aèria. No obstant, la gran majoria de passatgers no interposen cap […]

  Entrada en vigor de la taxa judicial catalana

  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de dimecres 15 d’octubre de 2014, publica l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’Octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’auto-liquidació de la taxa per la […]

  Nou recurs en el procés d’execució hipotecària per lluitar contra les clàusules abusives

  La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute social i lloguer social, va adaptar el procés d’execució hipotecària a la doctrina de la Sentència […]

  Formes de retribució dels Administradors.

  La Direcció general dels Registres i Notariat ha vingut, a través de diverses resolucions, a asseure la doctrina mercantil referida a la retribució dels administradors. Els principals punts que han de ser considerats a l’hora […]